ดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับ เด็กเล็กอายุ 3-5 ขวบ

 


ประโยชน์ของการเรียนมีดังนี้

สติปัญญา

- เสริมสร้างทักษะการฟังอย่างตั้งใจและการได้ยินเสียง
- พัฒนาความจำ การนึกย้อนเพื่อเรียกความจำ และการแก้ไขปัญหา
- เสริมสร้างตรรกะเหตุผล
- ส่งเสริมพัฒนาการเรื่องการยับยั้งชั่งใจ
- พัฒนาและขยายการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาท

สังคมและอารมณ์

- เริ่มสัมผัสถึงความเป็นชุมชน ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
- สร้างกิจวัตรประจำวัน
- ฝึกการควบคุมตนเอง
- รู้จักแบ่งปันและผลัดกันเล่น
- เปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจอารมณ์ต่างๆ

ร่างกาย

- พัฒนาการตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย และการรับรู้มิติการเคลื่อนไหวของร่างกายตนเอง
- ฝึกความสัมพันธ์ของการมองและการหยิบจับ (ตาและมือ)
- เสริมสร้างทักษะการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ และการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง
- ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายให้ประสานกันและฝึกความสมดุล

การรู้หนังสือและภาษา

- พัฒนาความเข้าใจภาษา การใช้ภาษา และทักษะเบื้องต้นที่นำไปสู่การอ่าน
- สนับสนุนให้เกิดการสนทนา และการตอบรับอย่างง่ายกับเสียงให้คิวและคำถาม
- ส่งเสริมการเล่นสนุกกับเสียงตนเอง การเล่นกับคำ และความคล้องจองของคำ
- ฝึกการพูดตามจังหวะ และการใช้ลมหายใจ

คณิตศาสตร์และตรรกะ

- เสริมสร้างทักษะการนับ และการรู้จักรูปร่างรูปทรง
- ฝึกทักษะการคาดคะเนและการมองหาแบบแผน
- เสริมสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของวัตถุต่างๆในพื้นที่ และทักษะการทำความเข้าใจสิ่งที่มองเห็น
- สร้างทักษะจังหวะที่สม่ำเสมอ และการรับรู้เข้าใจจังหวะ