HALL of FRAME

โรงเรียนดนตรี เมโลดิอุส ให้ความสำคัญกับ การเรียนรู้ที่นอกเหนือจากในชั้นเรียน , กิจกรรมการแข่งขัน , การสอบวัดระดับความรู้ , การเล่นคอนเสิร์ต ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ นำความภาคภูมิใจมาสู่ตนเองและวงศ์ตระกูล อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์กรระดับสากล นำไปต่อยอดในอนาคต จนถึงการประกอบวิชาชีพ ได้อีกด้วย