ดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับ เด็กเล็กอายุขวบครึ่ง ถึง 3 ขวบ

ประโยชน์ของการเรียนมีดังนี้

สติปัญญา

- เสริมสร้างทักษะการฟังอย่างตั้งใจและการได้ยินเสียง
- ฝึกตัดสินใจเลือก และฝึกประเมินจากเหตุและผล การเปรียบเทียบ และสิ่งตรงกันข้าม
- เสริมสร้างทักษะการเลียนแบบ การเล่นสมมุติ และการจดจำ
- เรียนรู้การยับยั้งชั่งใจ
- พัฒนาและขยายการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาท

สังคมและอารมณ์

- สร้างความสัมพันธ์และความเป็นชุมชน
- เสริมสร้างการตระหนักรู้ในตนเอง
- สร้างกิจวัตรประจำวัน
- เอื้อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
- ฝึกการควบคุมตนเอง และการทำตามวิธีการ

คณิตศาสตร์และตรรกะ

- เสริมสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของวัตถุต่างๆในพื้นที่ และทักษะการทำความเข้าใจสิ่งที่มองเห็น
- ฝึกทักษะการคาดคะเนและการมองหาแบบแผน
- ทำความรู้จักกับการเรียงลำดับอย่างเป็นเหตุเป็นผล
- ฝึกการแยกประเภท แบ่งกลุ่ม และการเปรียบเทียบ
- สร้างทักษะจังหวะที่สม่ำเสมอ

ร่างกาย

- พัฒนาการตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย และการรับรู้มิติการเคลื่อนไหวของร่างกายตนเอง
- ฝึกความสัมพันธ์ของการมองและการหยิบจับ (ตาและมือ)
- เสริมสร้างทักษะการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ และการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง
- ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายให้ประสานกันและฝึกความสมดุล

การรู้หนังสือและภาษา

- เรียนรู้การแยกแยะเสียง
- ฝึกการรับรู้หน่วยย่อยของเสียงในแต่ละคำ และสะสมคลังคำศัพท์
- พัฒนาความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษา
- สนับสนุนให้เกิดการสนทนาและพัฒนาทักษะการใช้เสียง